Az imáról

Az imádság gondolata egy idős az emberrel.

 

Az ima egy kommunikációs lehetőség az ember és egy transzcendens (természetfölötti) lény között. Az ima megjelenik az úgynevezett primitív vallásoktól a „legfejlettebb” vallásokig, mint kapcsolatteremtő, kiengesztelő, jóindulatot (áldást) szerző eszköz. Egyes primitív vallásokban valamely tárgynak tulajdonítottak isteni erőt (mana), némelyiket a testükön is hordozták (amulett), mások egyes állatokat ruháztak fel ilyen erővel (totem). A tőlük remélt segítségért cserébe imádatot és mélységes tiszteletet gyakoroltak.

 

Az ősi görög vallás (a klasszikus görög mitológia előtti) alapja az elhunyt ősök tisztelete, ők voltak a hősök. A politeizmusban (sokistenhit) az istenségeknek sokszor bonyolult és nehezen követhető rendszerében, sokféle tisztelet és imádat kapcsolódik egy-egy isten személyéhez.

 

A zsidó-keresztény kultúrában az egyértelmű monoteizmus (egyistenhit) kerül előtérbe. A zsidó vallásban JHVH ejtsd Jahve mint egyedüli Isten érdemel imádatot, Hozzá mint személyes Istenhez imádkozik a hívő.

 

A kereszténységben a Szentháromság Isten, mint Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten kerül az imádság középpontjába. A legtöbb ember ismeri az Úr Imáját, azaz a Miatyánkot. Az emberek nagy része mások által megfogalmazott és leírt imádságokat mond, mondogat, sokszor anélkül, hogy értené vagy átgondolná azok jelentését. 

Mi itt ezen a helyen az ima szót bibliai értelemben fogjuk használni, ami azt jelenti, hogy Istenhez, mint Teremtő és Alkotó Mennyei Atyánkhoz járulunk, Aki a Jézus Krisztus Atyja. A Jézus nevében és a Szentlélek által mondott imádságainkon keresztül a mindenség Urával kerülünk személyes kapcsolatba. Az alábbiakban szeretném megadni a bibliai értelmű ima néhány meghatározását. 

Mi az ima? 

• Dialógus (beszélgetés) az Úrral, nem csak mi beszélünk, Ő is szól hozzánk. Pl. a Biblián, az Ő Igéjén keresztül. 

• A lélek lélegzetvétele, szellemi összeköttetés a mi Urunkkal. 

• A szív belső állapota, szeretetünk kifejezése Isten iránt. 

• Szükségeink megosztása az Úrral, beengedjük legbelülre. 

• Az imádkozás a megváltott lélek szabad, boldog és hálás érintkezése Istennel. 

Ezek alapján, aki hisz Istenben és az Ő Fiában, mint Megváltójában, az természetes módon (a saját szavaival) beszélgethet Vele és ez az ima kategóriába tartozik. 

Ez a honlap elsősorban az Országos Imacsoport Hálózat (OIH) honlapja, ezért a legtöbb információ az OIH-val kapcsolatos. Kezdve a rövid történeti összefoglalóval, majd a működése, azután az egészen friss aktuális hírekkel, imakérésekkel. Az OIH nem tekinti magát a magyarországi evangéliumi kereszténység egyedüli letéteményesének az ima területén, ezért a lehetőségeivel élve bemutatja a különböző imacsoportosulások életét, munkáját. Ezzel követendő példát szeretne adni mások számára az együtt munkálkodás területén. 

Nyeste Ferenc az OIH vezetője