top of page

Az imáról

Az imádság gondolata egy idős az emberrel.

 

Az ima egy kommunikációs lehetőség az ember és egy transzcendens (természetfölötti) lény között. Az ima megjelenik az úgynevezett primitív vallásoktól a „legfejlettebb” vallásokig, mint kapcsolatteremtő, kiengesztelő, jóindulatot (áldást) szerző eszköz. Egyes primitív vallásokban valamely tárgynak tulajdonítottak isteni erőt (mana), némelyiket a testükön is hordozták (amulett), mások egyes állatokat ruháztak fel ilyen erővel (totem). A tőlük remélt segítségért cserébe imádatot és mélységes tiszteletet gyakoroltak.

 

Az ősi görög vallás (a klasszikus görög mitológia előtti) alapja az elhunyt ősök tisztelete, ők voltak a hősök. A politeizmusban (sokistenhit) az istenségeknek sokszor bonyolult és nehezen követhető rendszerében, sokféle tisztelet és imádat kapcsolódik egy-egy isten személyéhez.

 

A zsidó-keresztény kultúrában az egyértelmű monoteizmus (egyistenhit) kerül előtérbe. A zsidó vallásban JHVH ejtsd Jahve mint egyedüli Isten érdemel imádatot, Hozzá mint személyes Istenhez imádkozik a hívő.

 

A kereszténységben a Szentháromság Isten, mint Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten kerül az imádság középpontjába. A legtöbb ember ismeri az Úr Imáját, azaz a Miatyánkot. Az emberek nagy része mások által megfogalmazott és leírt imádságokat mond, mondogat, sokszor anélkül, hogy értené vagy átgondolná azok jelentését. 

Mi itt ezen a helyen az ima szót bibliai értelemben fogjuk használni, ami azt jelenti, hogy Istenhez, mint Teremtő és Alkotó Mennyei Atyánkhoz járulunk, Aki a Jézus Krisztus Atyja. A Jézus nevében és a Szentlélek által mondott imádságainkon keresztül a mindenség Urával kerülünk személyes kapcsolatba. Az alábbiakban szeretném megadni a bibliai értelmű ima néhány meghatározását. 

Mi az ima? 

• Dialógus (beszélgetés) az Úrral, nem csak mi beszélünk, Ő is szól hozzánk. Pl. a Biblián, az Ő Igéjén keresztül. 

• A lélek lélegzetvétele, szellemi összeköttetés a mi Urunkkal. 

• A szív belső állapota, szeretetünk kifejezése Isten iránt. 

• Szükségeink megosztása az Úrral, beengedjük legbelülre. 

• Az imádkozás a megváltott lélek szabad, boldog és hálás érintkezése Istennel. 

Ezek alapján, aki hisz Istenben és az Ő Fiában, mint Megváltójában, az természetes módon (a saját szavaival) beszélgethet Vele és ez az ima kategóriába tartozik. 

Ez a honlap elsősorban az Országos Imacsoport Hálózat (OIH) honlapja, ezért a legtöbb információ az OIH-val kapcsolatos. Kezdve a rövid történeti összefoglalóval, majd a működése, azután az egészen friss aktuális hírekkel, imakérésekkel. Az OIH nem tekinti magát a magyarországi evangéliumi kereszténység egyedüli letéteményesének az ima területén, ezért a lehetőségeivel élve bemutatja a különböző imacsoportosulások életét, munkáját. Ezzel követendő példát szeretne adni mások számára az együtt munkálkodás területén. 

Nyeste Ferenc az OIH vezetője

bottom of page